Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584870

ARTIKLID


KODANIKUÜHISKOND JA HALASTAJA SAMAARLANE

Avo Üprus ja Fea Üprus
Kuriteoohvrite Toetamise

2004

Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus röövlite kätte /…/ Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis ohvrini /…/ hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad/…/ viis ta öömajale ning hoolitses tema eest.
Luuka evangeelium 10, 30

Riigistruktuurides ohvriabi teenust osutavate ametnike kõrval peavad alles jääma ka igaliigilise inimvägivalla ohvriks langenud inimestele omakasupüüdmatut abi andvad vabatahtlikud. Sädeinimesed, kes on hoidnud ligimesearmastuse aadet ning nõnda hingestanud ka ühiskonda, milles elavad. Selleks peab riik kodanikualgatust väärtustama ja toetama. Halastaja samaarlane ei pea tundma end tõrjutuna.

Kui 1974 aastal Bristolis alustanud esimene kuriteoohvrite toetamise grupp enesele ülesandeid seadis, siis peeti oluliseks ümberfokusseerida ühiskonna ja õigusorganite tähelepanu kuritegusid toime pannud inimestelt kuriteoohvritele. Tänaseks on Inglismaa ohvriabi organisatsioonil 14.000 vabatahtlikku, kes moodustavad ka 92% ohvriabiga tegelevatest inimestest. Läinud aastal suutsid nad aidata 250.000 tunnistajat ning kontakteeruda 1.500.000 ohvriga viies nendeni nõnda sõnumi hoolivusest ja tähelepanust. Organisatsiooni kolmekümnendat sünnipäeva tähistades väljendas esinaine Helen Riives oma juubelikõnes heameelt uue menetluses oleva Koduvägivalla, Kuritegevuse ja Ohvrite seaduse eelnõu üle. Oleme seda oodanud juba kümme aastat, ütles eriliste teenete eest aadlitiitli pälvinud Leedi Helen oma kõnes. Oma tervituses parunessile ja tema juhitavale organisatsiooonile sai Eesti Kuriteoohvrite Toetamise Ühing “Ohvriabi” (asutatud 1994) viidata analoogiale: ka meie organisatsiooni poolt kümme aastat tagasi alanud pingutused kuriteoohvritele abi andmiseks ning nendele kohtuprotsessis vähemalt võrdsete võimaluste loomiseks on kroonitud uue ohvriabiseadusega (2004 jaanuar), kriminaalpreventsiooni alustega (2003 detsember.) ning riiklike ohvriabitöötajate tööleasumisega (1.01.2005). Oluline on ära märkida ka 01.03.2005 kehtima hakkav Riigi Õigusabi seadus. Ohvrite ja nendega tegelevate inimeste õiguskeskkond on oluliselt uuenenud.

Mida need muutused tähendavad ühingule “Ohvriabi” ja missugusena kujutleme tulevikku? Tänane “Ohvriabi” on 110 füüsilisest isikust koosnev mittetulundusühing, mis alustas tegevust 1994 aastal ning mille tegevust esialgu varjutas Estonia katastroofi vari ent mis oli algusest peale mõeldud kuriteoohvrite toetamiseks. Meie visioon on üleeestiline tugiisikute ja valitsusväliste organisatsioonide võrgustik, mida regionaalsel printsiibil koordineerib riiklik ohvriabitöötajate motiveeritud ja pühendunud tuumik. Tänaseks on oma koostöötahet deklareerinud koostöölepingud sõlminud Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Assotsiatsioon “Usaldus”, Eluliin, Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus, MTÜ Naabrivalve ja mitmed teised. Nimetatud ja paljud teisedki on osalenud juba aastaid 22. veebruaril korraldatud Kuriteoohvrite Toetamise Foorumil. Kõik need organisatsioonid on osa meie mitmepalgelisest ja suure potentsiaaliga kodanikuühiskonnast. Samuti on kodanikuühiskonna osisteks vastloodud ohvriabiga tegelema hakkavad riiklik institutsioonid.

Siin on ka meie peamine sõnum: edu võti on koostöö laekas. Et koostöö laegas ei muutuks Pandora laekaks tuleb koostöö eesmärgid ja vormid läbi rääkida ja fikseerida lepingutega. Me näeme meelsasti, et koostöölepingud sõlmitakse sotsiaalministeeriumi ja Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu vahel (nii nagu see viimastel aastatel ka on olnud) ja piirkondlike ohvriaabitöötajate ning kohalike organisatsioonide vahel (Shoti ohvriabi ühingul on näiteks 2000 vabatahtlikku ja kolmeaastane raamleping). KOTÜ on valmis jätkuvalt pakkuma heal tasemel supervisiooni, täiend – ja baaskoolitust tugiisikutele, kes omakorda koordinaatorite juhendamisel ohvritele emotsionaalset tuge pakuvad, informatsiooni edastavad ja õigusorganites saadavad. KOTÜ ei dubleeri ega asenda professionaalsete juristide või psühholoogide poolt pakutavat abi: oleme lihtsalt hoolivate tugiisikute ühendus.

Alates 2002 aastast kuulub ühing “Ohvriabi” ka kuriteoohvritele teenuseid osutavate organisatsioonide rahvusvahelisse võrgustikku European Forum for Victim Services. 1990 aastal asutatud ühendusse kuulub 19 liiget. Foorumil on konsultatiivstaatus Euroopa Nõukogu ja ÜRO juures. Seda staatust kasutatakse üsna aktiivselt nii ohvrite kui kahjustajate vajadusi arvestava kriminaalpoliitika kujundamisel. Olgu märgitud, et sama teevad paljud valitsusvälised katusorganisatsioonid Punasest Ristist Prison Fellowship Internationalini: viimase koosseisus annab oma parima ka Ohvriabi partnerorganisatsioon Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus (asutatud 1989), mis tegeleb ka ohvri ja kahjustaja vahendamisega. Olen seisukohal, et ka Eesti valitsusasutused peavad endisest enam tähelepanu pöörama kolmanda sektori kaudu tulevatele signaalidele, mitte tegelema demokraatia imiteerimisega vaid osalema rahvuslikus arutelus oma tegevusvaldkondade problemaatika üle. Kõike teadva ja ise küsin ise vastan metoodikaga tegutseva riigi aeg on ümber: tänane riik peab olema hoopis dünaamilisem, õppivam ja efektiivsem. Oma identiteeti aga peaks otsima laiapõhjalisest kodanikuühiskonnast, üldinimlikest väärtustest ning Euroopa ja kogu maailma tulevikust, mitte mogrimärdilikust või rehepaplikust minevikust.

Siinkohal sobib tsiteerida Vaclav Havelit: oleme kindlad, et kui demokraatiast kaovad väärtused ja rezhiim taandub konkurentsile “garanteeritud” lahendustega poliitiliste parteide vahel, võib tulemus olla üsna ebademokraatlik. Seetõttu pööramegi nii suurt tähelepanu poliitika moraalsele mõõtmele ja elujõulisele kodanikuühiskonnale kui vastukaalule poliitilistele parteidele ja riigiasutustele. Postimees 19.11.2004.

Eesti Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsioon võeti vastu kahe aasta eest, jaanuaris 2005 peaks olema riiklikult tähtsa küsimusena arutelu selle rakendumise üle riigikogu suures saalis. Ühiskomisjon, kuhu kuuluvad erinevate ministeeriumide ja valdkondlike katusorganisatsioonide esindajad, kutsuti esmakordselt kokku 2003. aasta oktoobris. Eesmärk: tagada EKAK-is toodud prioriteetide ja põhimõtete elluviimine. Ühiskomisjoni tööd juhib regionaalminister Jaan Õunapuu. Avaliku sektori ja kodanikeühenduste koostöö tugevdamiseks ning kodanikuühiskonna arendamiseks on 2005. aasta riigieelarvesse kavandatud 1,2 miljonit krooni.

VV heakskiidetud tegevuskava 2004 – 2006 olulisimad teemad ühiskomisjoni tööks on kodanike ja kodanikeühenduste kaasamispõhimõtete väljatöötamine, kodanikuühenduste rahastamisskeemide korrastamine ja kodanikualgatuse erinevate vormide juriidilise keskkonna ülevaatamine. Komisjoni töö raames on muu hulgas plaanis pöörata enam tähelepanu teavitustööle, internetipõhistele seadusloomefoorumitele, kodanikuühiskonna temaatika kajastamisele teabeportaalides, õppekavadele ja kodanikuharidusele, aga ka kodanikeühendustele tugivõrgustiku arendamise võimalustele. Olulise osisena tuleb siin nimetada ka riigiametnike koolitust kodanikuühiskonna vajadustele vastamisest, kaasamisest ja paljust muust. Mul on hea meel, et ohvriabitöötajate koolitusel saime seda teemat põgusalt ette valmistada ning õppurid näitasid üles head tahet ja mõistmist. See annab alust prognoosida koostöö laekas leiduva võtme kasutamist ning ohvrite vajadustele vastamist. Riiklik süsteem annab oma arengutendentside kaudu tunnistust ühiskondlike hoiakute muutumisest, saab oma jõu ning õigustuse kodanikualgatustest ja nende toetamisest ning suurendab nõnda sotsiaalset sidusust ühiskonnas. Hoolivas ühiskonnas on meil kõigil parem elada ja areneda. Halastaja samaarlane võib rahul olla. Leedi Helen samuti.