Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584858

ARTIKLID


SISENEMINE KOGUKONDA: KOGUKONNAKAPLANAADI KOHT KRIMINAALPOLIITIKA ARENGUSUUNDADES

Avo Üprus

15.5.2010

Õigusrikkumiste ennetamine peab toimuma eelkõige kohaliku omavalitsuse tasandil, kelle ülesandeks on kohalikku elanikkonda ning era- ja mittetulundussektorit kaasates vähendada õigusrikkumisi soodustavaid tegureid. Kinnipidamiskohast vabanenud isikute suutmatus kohaneda eluga vabaduses toob kaasa uute kuritegude toimepanemise.
Vastavalt riigi kriminaalpoliitika arengusuundadele aastani 2018 tuleb kinnipeetavate vabanemisjärgse toimetuleku soodustamiseks luua koostöös sotsiaalministeeriumiga, justiitsministeeriumiga, kohalike omavalitsustega ning kirikutega üle-eestiline nelja regiooni-põhine (Põhja, Lõuna, Lääne, Ida) tugisüsteem vanglast vabanenute iseseisvaks toimetulekuks.
Teenuseid ja programme võivad pakkuda ka kirikud kogudused, kes on välja käinud kogukonnakaplanaadi (community chaplaincy) idee ja kuriteoennetusele spetsialiseerunud MTÜ-d. Võimalik on panna kogukonnakaplani kohustused ka mõnele vanglakaplanile.
Kogukonnakaplan-koordinaator leiab koguduste ja ühenduste abiga vabatahtlikud töötegijad, korraldab nende koolitust ja koordineerib nende tegevust. Kaplani ülesandeks on leida lahendusi vabanenute integreerimiseks kogukonda koostöös vanglate, politsei, rehabilitatsiooniasutuste ja kohalike omavalitsustega. Ta kogub ja vahendab infot kogukonda vabanevate kinnipeetavate kohta koostöös vanglakaplanite ja kriminaalhooldusega. Ta tegeleb vabanenu pereliikmete ning lähivõrgustikuga. Ta loob tugigruppe ja uusi prosotsiaalseid toetusvõrgustikke ning suurendab seeläbi usaldust ja sidusust ning turvalisust kogukonnas. Oma töös arvestab kaplan kohaliku kogukonna vajadusi, sihtgrupi eripära, vabatahtliku tegevuse arengukava, eetikakoodeksit ja häid tavasid.

Vaata: Sisenemine kogukonda. Avo Üprus