Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584769

PROJEKTID

KOGUKONNAKAPLANAADI ARENDUS

Projekti „Kogukonnakaplanaadi arendus“ eesmärk on turvalise ühiskonna kindlustamine kuriteoennetuse valdkonnas ja on kooskõlas Eesti riigi kriminaalpoliitika arengusuundadega retsidiivsuse ja süütegude tagajärgede vähendamisel.

Eestis vabaneb igal aastal kinnipidamiskohtadest ca 2000 inimest, kellel võivad olla puudulikud toimetulekuoskused ja -motiivid, haavatud isiksus, labiilne närvisüsteem, ebaküps arusaam vastutusest ühiskonna ees ning väärdunud väärtushinnangud. Majanduskriisi süvenedes suureneb risk varavastaste ja isikuvastaste kuritegude sagenemiseks. Ennetähtaegselt vabanenutega tegeleb kriminaalhooldus, tähtaegselt vabanenutega ei tegele sisuliselt keegi, kuni nad panevad toime uue kuriteo. Ometi on vajalik neid isikuid suunata nende kriminogeensete vajaduste blokeerimisele, et asendada kriminogeensed vajadused prosotsiaalsete oskustega kogukonnas toimetulemiseks.

Kodanikuaktiivsuse ja -võimekuse rakendamine seoses kuriteoennetusega põhineb kogukonna ühishuvile kaitsta oma kodukohta ning hoolitseda turvalisuse eest. Kogukonnakaplanaat on sellise kodanikuaktiivsuse organiseeritud väljenduseks. Kogukonnakaplanaat edendab kohalike kirikute ja koguduste sotsiaalset ja ühiskondlikku suunitlust. Seega ei ole kogukonnakaplanaat pelgalt kaplanikeskne institutsioon, vaid eelkõige koostööle motiveeritud kogukonnaliikmete võrgustik.

Uudne lähenemine kriminaalpreventsiooni metoodikas seisneb selles, et ühiskonna riskirühmad, s.t kriminaalse minevikuga ja/või kriminaalse käitumisega isikuid püütakse käsitleda kogukonnaga taasliitujatena ning püütakse mitte kaotada neid vaateväljast. Et aga nimetatud riskirühma kontakt kogukonnaga oleks teadlikult suunatud ning kogukondlike terviklike väärtuste poole arenev, selleks vajab ka kogukond vahendajaid, kelleks on kogukonnakaplanaat. Kogukonnakaplanaadi tegevus seisneb valitud sihtgrupi ja vangistusest vabanenud üksikisikute integreerimises kogukonda. Kaplanaat pakub oma koostöövõrgustiku (vabatahtlikud, koguduste sotsiaaltöö, vabaühenduste abiprogrammid) abil sihtgrupile praktilist abi ja sotsiaalset seotust.

Projekti eesmärkide saavutamiseks korraldatakse ümarlaua kohtumisi korduvkuritegude teemal; leitakse võtmeisikud kaplanaadi töö organiseerimiseks; viiakse läbi koolitused; luuakse võimalused kogukonnakaplanaadi töölerakendamiseks sihtgrupiga.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab projekti summas 209428 krooni perioodil 02.10.2009 kuni 31.05.2010.