Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584228

UUDISED

PROJEKTI „TUGIISIKUTE SÜSTEEMI RAKENDAMINE KORDUVKURITEGEVUSE ENNETAMISEKS“ TÄHTSAMAD TEGEVUSED JA EDENEMINE

 

(a) Tugiisikuteenuse standardi kavandamine sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajate osavõtul. Tehakse kokkulepe standardi avalikustamise osas ministeeriumite kodulehekülgedel.
 
(b) Perioodil 01.05.12 – 31.10.12 Koostatud on trükis Tugiisik: kellele ja milleks?, mida levitatakse vanglates kinnipeetavatele ja sotsiaalosakondades ja teiste partnerite abil vabanenutele.
 
(c) Aasta lõpuks on teenust on osutatud ligi viiekümnele isikule. Tugiisikud kohtuvad kinnipeetavaga vanglas või väljaspool vanglat abi saamiseks pöördunud isikutega kogudustes ja varjupaikades ja öömajades. Tugiisikud on vastavalt oma või koguduste võimalustele andnud toidu- ja riideabi, ostnud välja sõidupileteid, tasunud ID kaardi soetamise eest jms. Ühendust on võetud ka vabaneva isiku pereliikmetega. Tugiisik teeb koostööd vangla poolt määratud kontaktisikuga esmase info saamiseks kinnipeetava vajaduste kohta. Tugiisikud edastavad oma kohtumiste info koordinaatorile. Tugiisikutele makstakse teenuse osautamise eest transpordi ja sidekulud.
 
(d) Alates 1.septembrist 2012 toetab meie projekti tegevust ESF projekt „Tugiisikuteenus kinnipidamiskohast vabanenu tööturule sisenemiseks“. Nagu nimi ütleb, on see projekt fokusseeritud vabanenu töölesaamisele. See võimaldab 15-le tugiisikule tunniarvestuse alusel tasu maksta 26 tunni eest kuus 24 kuu jooksul. Sellega on alus pandud aruandealuses projektis äriplaaniga kavandatud täiendavale finantseeringule. Lisaks on oluline teavituskulude katmise suurem võimalus. Projekt võimaldab katta täiendavate teabepäevade korraldamise ja jaotusmatejalide (infomaterjalide) tootmist. VÜF-i projekti käigus toodetud infomaterjalide levi on hea, kuid vajadus nende järele on suur.

e) Kuriteoennetuse Nõukogule ja justiitsministrile on esitatud ettepanekud teenuse edaspidise korraldamise ja rahastamise kohta.

f) Vanglates on korraldatud teabepäevi nii töötajatele kui kinnipeetavatele.

g) Koolitatud on järjekordne grupp tugiisikuid. 8.12.12 toimus viimane teoreetiline osa tugiisiku koolitusest. Tagasiside koolitusele oli väga positiivne. Koolitajaks Keili Kollamaa. Tugisikutöö põhimõtteid, lepingut, dokumentatsiooni tutvustas projekti juht Avo Üprus.

h) Vanglasisese koolituspäeva järel väljastatakse uutele tugiisikutele tunnistused jaanuaris 2013.

 

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.