Author Archives: admin

15.02.2017 toimub Ohvriempaatia programmi koolitus Loe koolituse kutselt

Koolituse eesmärk on õpetada spetsialiste kasutama 6 – 9 klasside õpilastele väljatöötatud 10 kohtumiskorraga treeningprogrammi. Programmi käigus keskendub õpilane enda käitumusele ja sellele, kuidas tema käitumine mõjutab teisi õpilasi.Kõik osalejad saavad lihtsasti kasutatava manuaali koos lisa töölehtedega ja spetsiaalselt programmi jaoks valminud video.

Koolitajaks: Keili Kollamaa Rander– psühholoog (Sotsiaalteaduste MA)

Oodatud on lastega töötavad spetsialistid: sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, sotsiaalnõunikud, lastekaitsespetsialistid, õpetajad, huvijuhid.

 


Loe koolituse kutselt

Muudetud: 2017-01-10 15:31:23

01.01.2017 jätkub PPA projekt: „Tugiisikuteenuse pakkumine arestimajades“.

Projekti raames osutatakse tugiisiku teenust narkosüütegudega seotud arestimajas olevatele kinnipeetavatele ja arestimajast vabanenutele, toetamaks nimetatud isikute sõltuvusest vabanemist ja kriminogeense käitumise vähendamist läbi nende resotsialiseerimise ühiskonda lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Tugiisiku teenus on kättesaadav üle-eestiliselt kõikides arestimajades.

Projekti sihtgruppi kuuluvad narkokuritegevusega või tarvitamisega tegelevad isikud. Tugiisiku projekti sisenetakse omaalgatuslikult või suunamisel. Suunamisel on soovituslik iseloom. Suunajateks võivad olla PPA prefektuuride talitused, arestikambrite juhid, omavalitsusüksused või valdkonna vabaühendused. Pere- või tööandja soovitusel projekti sisenemist loetakse omaalguslikuks. 

Teenust oleme osutanud 2013 aasta maikuust.

Projektijuht: Remet Rander.

Info teenuse ja projekti kohta: 5884 1084.

 


Peagi avatakse KÜSK toetusel päevakeskus

Projekt: Tugiisikuteenuse arendamine retsidiivsuse vähendamise eesmärgil.
Eesmärk: Arendada tugiisikuteenuse kvaliteeti neile, kes vabanevad kas vanglast, arestimajast või narkorehabilitatsioonikeskusest.
Lühikokkuvõte: Sihtgrupiks on isikud, kes vabanevad tähtaegselt vanglast tugiisiku teenusele. Samuti need, kes lõpetavad programmi Eesti narkorehabilitatsioonikeskustes. Lisaks need, kes vabanevad arestimajadest. Tegevuseks on tugiisikuteenuse kvaliteedi tõstmine päevakeskuse loomisega. Luuakse tingimused, kus isikud saavad kohtuda tugiisikutega, õppida CV-d kirjutama, otsida tööpakkumisi, riideabi, pesemistingimused, nõustamisteenust (juriidiline, sotsiaal- ja psühholoogiline, võlanõustamine). Alates 2010 aastast on tugiisikud pakkunud teenust kohvikutes, bussijaamades, kuid konkreetset kohta, kus abi anda, ei ole olnud. Tugiisikuteenusele sattuvate isikute seas on ka lapsi, kelle vanematel on sõltuvusainetest probleemid. Projekti käigus valmivas päevakeskuses alustakse tööd ka sihtgruppi kuuluvate isikute lähedastega, korraldades tugigruppe, sotsiaalprogramme, vanemluse teemalisi nõustamisi. Jagatakse ka riide – ja toiduabi. Päevakeskuses töötab keskuse juht, kes koordineerib sealset tööd vastavalt klientide vajadustele. Igapäevatöös kaasatakse erinevaid partnereid töö kvaliteetsemaks muutmisel (Töötukassa, Toidupank, STEP programm, võlanõustajad, psühholoogid, juristid jm).
Toetussumma: 17 997,60.

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Projekti juht: Remet Rander, e-mail: remet.rander@crimeless.eu

 

 

Muudetud: 2017-02-06 11:59:02

Tugiisikuteenus vanglast vabanejatele

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut pakub tugiisikuteenust vanglast vabanejatele Harju-, Lääne- ja Ida-Virumaa piirkondades. Teenuse eesmärgiks on anda vabanejale läbi kohtumiste tugiisikuga võimalus vabaneda senistest käitumismustritest, õppida uusi oskusi ühiskonnas toimetulekuks ning taastada suhteid lähedastega, misläbi suureneb tema võime kohaneda õiguskuuleka eluga ning väheneb retsidiivsus. Usaldussuhte loomise kaudu saab tugiisik kasutada oma teadmisi vabaneja suunamiseks ning toetamiseks, aidates tal toime tulla nii praktiliste küsimuste kui ka vabanemisprotsessiga kaasnevate hingeliste väljakutsetega.
Kõik tugiisikud on läbinud baaskoolituse, mis annab neile alusteadmised restoratiivsest õigusest, tööst sihtrühmaga, arusaama diakooniatöö ja hingehoiu olemusest ja ülevaate vabanejatele pakutavatest toetustest ning teenustest. Lisaks viiakse läbi regulaarseid täiendkoolitusi ning kovisioone-supervisioone, et ennetada läbipõlemist ja soodustada pidevat arengut.
Tugiisikuteenus algab vangistuse ajal, ideaalis pool aastat enne vabanemist. Tegu on individuaalsel tööl põhineva teenusega, millele suunamine ja mille teostamine toimub vabaneja initsiatiivil läbi tugeva koostöö inspektor-kontaktisikute ja vangla sotsiaaltöötajatega.

Perioodil 3.04.2015-31.12.2018 rahastab teenust Euroopa Sotsiaalfond

 

 

 

 

Muudetud: 2015-09-01 21:01:04

UUS! Tugiisik vanglast vabanejatele. Baaskoolitus sügisel 2015.

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut pakub jätkuvalt tugiisikuteenust vanglast vabanejatele Harjumaa, Ida-Virumaa ning Läänemaa piirkondades. Seoses teenuse laienemisega otsime meie meeskonda uusi tugiisikuid. Tugiisikuks saamise eelduseks on 40-tunnise baaskoolituse läbimine. Sobiv kandidaat on huvitatud vanglatööst, valmis väljakutseteks ning omab piisavalt vaba aega, et pärast koolituse lõppu ka reaalselt tööle asuda.

Koolituse ja edasise töö aluseks on restoratiivse õiguse põhimõtted. Koolitusel käsitletakse lisaks veel teisi sihtrühmaga töötamises olulisi teemasid nagu manipuleerimise, valetamise, õpitud abituse ja läbipõlemise märkide äratundmine, antakse ülevaade vabanejatele pakutavatest toetustest ning teenustest, selgitatakse diakooniatöö ning hingehoiu põhimõtteid ning käsitletakse julgeoleku ja üldise turvalisuse küsimusi vanglakeskkonnas.

Koolitus on jaotatud kolmele nädalavahetusele, julgeolekukoolitus toimub osalejatele sobival tööpäeval Tallinna Vangla territooriumil.

Huvitatutel palume registreerumiseks või lisainfo saamiseks ühendust võtta helistades telefonil 56627356 või meilitsi aadressil eva.uprus@gmail.com. Esimesed koolituspäevad on juba oktoobris!

  

 

 

 

Muudetud: 2015-09-01 21:05:34

Narko rehab keskuste programmi lõpetanute tugiisikute koolitus

24.märtsil 2015 toimus esimene koolitus uutele tugiisikutele, kes hakkavad osutama maikuust kuni augustikuuni 2015 tugiisiku teenust narko.rehab.keskustest programmi lõpetanutele. Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu. Tugiisikud läbivad 90 ak/h koolitust. Koolitused toimuvad 24 märtsist kuni 2 maini igal teisipäeval ja laupäeval. 28 aprillil toimub koolituspäev väljasõiduga Viljandi rehab.keskusesse Jämejalas. Koolitusele on veel 2 vaba kohta. Huvi korral võtke ühendust: keili.kollamaa.rander@crimeless.eu.

 
Uudise lisas: Remet Rander.

 


Bussijuhtide koolitamine

Psühholoog – koolitaja Keili Kollamaa-Rander koolitas Harjumaa Ühistranspordikeskuse tellimusel novembrist 2014-jaanuarini 2015 ligi 160 Atko ja Samat bussijuhti. 

Koolituse tagasiside põhjal võib lugeda koolitused kordaläinuks. Koolituse pealkirjaks oli "Viisakas bussijuht" ja bussijuhtidele suunatud kooltiuspakett sisaldas teemasid nagu: suhtlemisoskused, konfliktidega toimetulek, stress, läbipõlemine ja ka kehakeel.

Uudise lisas: Remet Rander

 


PPA ja BKI projekt "Tugiisiku teenuse ostmine"

10.märtsil 2015 allkirjastasid Politsei-ja Piirivalveamet ja Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut hankelepingu "Tugiisiku teenuse ostmine".

Projekti raames osutatakse tugiisiku teenust narkosüütegudega seotud arestimajas olevatele kinnipeetavatele ja arestimajast vabanenutele, toetamaks nimetatud isikute sõltuvusest vabanemist ja kriminogeense käitumise vähendamist läbi nende resotsialiseerimise ühiskonda lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Tugiisiku teenus on kättesaadav üle-eestiliselt kõikides arestimajades.

Projekti sihtgruppi kuuluvad narkokuritegevusega või tarvitamisega tegelevad isikud. Tugiisiku projekti sisenetakse omaalgatuslikult või suunamisel. Suunamisel on soovituslik iseloom. Suunajateks võivad olla PPA prefektuuride talitused, arestikambrite juhid, omavalitsusüksused või valdkonna vabaühendused. Pere- või tööandja soovitusel projekti sisenemist loetakse omaalguslikuks. 

Teenust oleme osutanud 2013 aasta maikuust.

Projektijuht: Remet Rander.

Info teenuse ja projekti kohta: 5170275.

 


Muudetud: 2015-03-10 16:33:06

OTSIME TUGIISIKUID! Narko-rehab.keskuste programmi lõpetajatele.

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut otsib projekti „Tugiisikuteenuse süsteemi väljatöötamine rehabilitatsioonikeskustest vabanenutele“ raames tugiisiku kandidaate.

Tugiisikud saavad 90 ak/t kestvusega koolituse (aprillikuu jooksul), mille sisuks on: tugiisikutöö põhimõtted, töökorraldus, sõltuvusprobleemide esinemine, ainetest võõrutus, rehabilitatsioonikeskuste tööpraktika jm. Projekti raames hakkavad tugiisikud kohe ka tugiteenust osutama 4 kuu jooksul rehabilitatsioonikeskustest vabanenutele (soovitavalt 2 kuud enne ja 2 kuud peale) 2015 maikuust augustikuu lõpuni.

Koolitusel osalemine on tasuta, tugiteenuse osutamise eest tasutakse töötasu.

Palun saata enda osalemissoov ja enese lühitutvustus aadressile: keili.kollamaa.rander@crimeless.eu. Oluline on, et tugiisik oskab suhelda väga heal tasemel vene keeles.

Projekti rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogust.

 


Muudetud: 2015-03-27 23:20:46

25 aastat kristlikku hoolekannet Eesti vanglates.

25 aastat kristlikku hoolekannet Eesti vanglates.

Eesti kirikute ja koguduste osalemisest kinnipidamisasutustes tehtavas töös täitus 25 aastat. Selle märkimisväärse verstaposti äramärkimiseks ning veteranide tänamiseks korraldavad Eesti Kirikute Nõukogu ja Ühiskonnatöö sihtasutus 10. veebruaril  konverentsi Harkujärve kirikus. Konverentsi avab Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder  kell 12.00, seejärel meenutatakse möödunut, mälestatakse lahkunuid ning vaadatakse ka tulevikku.

Sõna saavad kõik soovijad, ettekanded teevad  EELK Kriminaaltöö Keskuse peretööd ja Harju Kriminaalhooldust juhtinud Kersti Kask, vanglatöö seenior adventpastor Rein Käsk, omaaegne justiits- ja siseminister Ken Marti Vaher.

Meile on tähtis säilitada mälu, omada ausat ülevaadet toimunust ning tänada neid, kes panid aluse kiriku osalemisele kuritegevusega kaasnevate kahjude ja kannatuste vähendamisele, ütles konverentsi korraldustoimkonna nimel EELK Peeteli ja Harkujärve koguduse õpetaja Avo Üprus.

Konverentsi toimumist toetavad eraisikud ja IRL Kristlik Ühendus.

Ma olin vangis ja teie tulite mind vaatama …  (MT 25, 36)

 

Küsimustele vastab Avo Üprus, telefon 50 20 857, avo.uprus@eelk.ee

Uudise lisas Remet Rander