INSTITUUDIST

Asutatud 28.03. 2000.a. kui avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute
vabatahtlik ühendus, mis arendab restoratiivse õiguse põhimõtetest lähtuvalt
kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teooriat ja praktikat.

Missioon

Ühiskonna vaimne ja moraalne tervendamine restoratiivse lähenemise (RL) ja sotsiaalse
kriminaalpreventsiooni edendamise ning rakendamise kaudu. Kuriteoennetusega tegelevate
organisatsioonide asutamine, sidustamine, arendamine ja toetamine. Konfliktis kahjustatud
osapoolte lepitamine.
Kuritegudega kaasnevate kannatuste ja kahjude ennetamine ja vähendamine.

Tegevused

Restoratiivne lähenemine on mõtlemisviis, mis viib paljuväljundilisse praktikasse õigusloome
ning tegevuslike programmide ja projektide näol, mille käigus tervendatakse kahjustatud
inimesi, puhastatakse ja hingestatakse keskkondi ja suhteid, mis moodustavad ühiskondliku ja
kogukondliku olemise. Individuaalsusi ja kogukondlikku koostoimimist tervendav, arendav
ja jõustav ühiskonnatöö kuritegevuse ennetamiseks on selle mõtlemisviisi väljundiks.
Restoratiivne õigus (RÕ) kasvab välja restoratiivsest lähenemisest kahjustatud inimsuhetele,
rahule ja korrale ühiskonnas. SRÜ BCPRI väljundid suhete tervendamiseks, rahu taastamiseks
ja kogukondade korrastamiseks on järgmised.

Teadustegevus (rakendusuuringud restoratiivsest õigusest, riskikäitumisest ja
karistuspraktikast). Uuringutulemuste tutvustamine ja propageerimine.
Koolitus ( seminarid ja jätkukoolitused kriminaaltöö praktikutele ja asjahuvilistele).
Esialgsete sihtrühmadena näeme vanglaametnikke, kriminaalhooldajaid, ohvriabitöötajaid
ning kuriteoennetuses tegutsevaid koguduste ja mittetulundusühingute juhte ning nende
abilisi.
Rehabilitatsioon riskirühmadesse kuuluvatele inimestele: kinnipeetavad,
kriminaalhooldusalused, riskilapsed ja –noored, kuriteoohvrid, kinnipidamiskohtadest
vabanenud, sotsiaalsetes konfliktides osalenud.
Avalikud suhted, sh publikatsioonid, etendused, foorumid, konverentsid, seminarid, audio- ja
videomaterjalid.

Valdkonnad

Karistusõigus (RÕ osakaalu suurendamine).
Integratsioon (riskirühmadesse või vähemustesse kuuluvate inimeste kaasamine).
Regionaalne areng (RÕ vald, linna või regioon).
Kriminaalpreventsioon ja sotsiaalne rehabilitatsioon.

Sotsiaalse Rehabilitatsiooni ja Kriminaalpreventsiooni Instituudi visioon.

Inimlike inimeste inimlik – terve, moraalne ja turvaline – ühiskond, kus kodanikualgatusel,
usulistel- ja muudel vabaühendustel on oluline koht kogukondade integreerijana ning vaimse
tervise edendajana.

2016.a. toimunud tegevused:

I. Koostöö ministeeriumitega, omavalitsustega ning vabaühendustega
• Tugiisikuteenuse osutamine vanglast vabanenud isikutele koostöös Justiitsministeeriumiga.
• Osalemine Kuriteoennetuse Nõukogu ja Tallinna volikogu korrakaitse komisjoni töös.
• Koostöö korraldamine ühenduses Turvalise Eesti Eest (Prison Fellowship Estonia) ja
rahvusvaheliste kontaktide hoidmine ühenduses Prison Fellowship International.
• Siseministeeriumi sotsiaalpartnerite ümarlauas osalemine pagulaste integreerimise
küsimustes EL rändekava täitmiseks.
• Justiitsministeeriumi Süüteoennetuse Nõukogu ja selle karistuspoliitika töörühmas osalemine.
• Vanglakaplanite ja hingehoidjate kutsekomisjoni töös osalemine.
• Koostöö Sillamäe ja Viljandi Rehabilitatsioonikeskusega.
• Männirahu Mõttemaja MTÜga koostöö riskilaste laagri läbiviimiseks.
• Koostöö Johannes Mihkelsoni Keskusega tugiisikuteenuse pakkumise korraldamise osas
nendelel vabanenutele, kes vahetavad piirkonda.
• Koostöö Aktiviseerimiskeskus Tuleviku, Sotsiaalhoole Ühingu ning Lootuse Külaga vanglast
vabanenute majutusteenuse organiseerimiseks.
• Koostööläbirääkimised ja kokkulepped Avatud Meelte Instituudiga seoses noorte vabanejate
STEP programmi suunamisega.
• Koostöö „Ohvriabi“ MTÜ-ga ja Skill Mill MTÜ-ga.
• Sisendi andmine vangistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise väljatöötamiskavatsusele
eluaegsete kinnipeetavate ennetähtaegse vabastamise ja avavanglasse paigutamise osas.

II. Koolitustegevus
• ALT programm Bumerangile (6.-9. klassidele) ja Ohvriempaatia programmile (6-9 klassidele)
lisaks koolitati 2016. aastal programmi Teine Tee (3.-5. klassidele) rühmajuhte, koolitusi
viidi läbi haridusvaldkonna tugispetsialistidele.
• Haridustöötajate (lasteaiad, lastehoiud, koolid, tugikeskused, internaatkoolid jm) koolitamine
teemal „Kuidas kasvab lapsest kurjategija?“ koolituse läbiviimine nii Tallinnas kui ka mujal
Eestis vastavalt sisekoolituse soovijatele.
• Koolituse „Kuidas aidata käitumisraskustega last?“ läbiviimine nii Tallinnas kui ka mujal Eestis
vastaval sisekoolituse soovijatele. Koolituse tarbeks antud välja teatmik: „Kuidas aidata
käitumisraskustega last“ praktiliste nõuannetega.

III. Koostöö vanglate ja arestimajadega
• Tallinna Vangla vanglakomisjoni töös osalemine. Kinnipeetavate kaebuste menetlemine,
kohtumised avaldajate ja vanglaametnikega.
• Regulaarsete teabepäevade korraldamine vanglates nii kinnipeetavatele kui
vanglaametnikele.
• Motivatsiooniürituste korraldamine tugiisikutele, kes töötavad nii vanglas kui ka
arestiamajades.
• Eluaegse kinnipeetava Anatoli Nikolajevi probleemidega tegelemine, perekonna nõustamine,
suhete hoidmine.
• Regulaarne (iga kuu teisel teisipäeval) Tartu vangla eluaegsete kinnipeetavate külastamine. Külastuste eesmärgiks on kinnipeetavate mõttelaiskuse vähendamine, pingete
maandamine ja konfliktide ennetamine. Soovitatud kirjutada, korjata slängisõnu, analüüsida
olukorda ja käitumist vangla kontekstis. Tellitud Mihhail Lihoi raamatu analüüs.
Armuandmispalvete alane nõustamine. Hingehoidlik tegevus.

IV. Projektid (aruandeaastal töös või lõpetatud):
• Politsei- ja Piirivalveameti projekti „Tugiisikuteenuse pakkumine arestimajadest
vabanenutele“ jätkamine ja läbiviimine.
• Projekti „Tugiisikuteenuse pakkumine narkorehabilitatsioonikeskustest programmi
läbinutega 2016 aastal“ jätkamine ja läbiviimine.
Finantseerija Hasartmängumaksu Nõukogu.
• Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku hankepartner, projekti: Puudega laste tugiteenuste
arendamine ja pakkumine“ läbiviimine. Lapsehoiuteenuse, tugiisikuteenuse ja
transporditeenuse pakkumine sihtgrupi lastele. Lapsehoiuteenuse loa taotlemine.
• Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku lapsehoid Inglitiib tegevuste korraldamine ja teenuse
koordineerimine.
• KÜSKi vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise
taotlusvooru projekti „Tugiisikuteenuse arendamine retsidiivsuse vähendamise eesmärgil“
alustamine septembrikuust.
• Uute kuriteoennetusprojektide algatamine ning elluviimine.

V: Nõustamisteenus:
• Kootööleping Harku Vallavalitsusega (psühholoogilise nõustamisteenuse pakkumine vastavalt
lastekaitse suunamistele).
• Kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate poolt suunatud noortega tegelemine (grupitööd,
nõustamine, laagrid).
VI. Konverentsid:
• MTÜ Ohvriabi aastakonverentsi korraldamine teemal „Lapse
kohanemine muutuvas ühiskonnas“ 23.02.2016. Osalejaid ligi 60: vanglate, politsei, koolide,
lasteaedade, sotisaaltöö valdkonna esindajad.

VII. Publikatsioonid ja intervjuud:
• Infomaterjalide „Tugiisik – kellele ja milleks“ tootmine.
• Artiklid ajalehtedes Eesti Kirik.
• Artiklid ajalehtedes Eesti Kirik, Harku Valla Teataja.
• Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika esseekonkursil osalemine ja auhinnalise koha
saavutamine.
• Kodulehe ja sotsiaalmeedia uuendamine ning postitused.
• Vikerraadio, Vikerhommik, teema: tugiisikud puuetega lastele.