INSTITUUDIST

Asutatud 28.03. 2000.a. kui avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis arendab restoratiivse õiguse põhimõtetest lähtuvalt kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teooriat ja praktikat.

Missioon

Ühiskonna vaimne ja moraalne tervendamine restoratiivse lähenemise (RL) ja sotsiaalse
kriminaalpreventsiooni edendamise ning rakendamise kaudu. Kuriteoennetusega tegelevate organisatsioonide asutamine, sidustamine, arendamine ja toetamine. Konfliktis kahjustatud osapoolte lepitamine.
Kuritegudega kaasnevate kannatuste ja kahjude ennetamine ja vähendamine.

Tegevused

Restoratiivne lähenemine on mõtlemisviis, mis viib paljuväljundilisse praktikasse õigusloome ning tegevuslike programmide ja projektide näol, mille käigus tervendatakse kahjustatud inimesi, puhastatakse ja hingestatakse keskkondi ja suhteid, mis moodustavad ühiskondliku ja kogukondliku olemise. Individuaalsusi ja kogukondlikku koostoimimist tervendav, arendav ja jõustav ühiskonnatöö kuritegevuse ennetamiseks on selle mõtlemisviisi väljundiks.
Restoratiivne õigus (RÕ) kasvab välja restoratiivsest lähenemisest kahjustatud inimsuhetele, rahule ja korrale ühiskonnas. SRÜ BCPRI väljundid suhete tervendamiseks, rahu taastamiseks ja kogukondade korrastamiseks on järgmised.

Teadustegevus (rakendusuuringud restoratiivsest õigusest, riskikäitumisest ja
karistuspraktikast). Uuringutulemuste tutvustamine ja propageerimine.
Koolitus ( seminarid ja jätkukoolitused kriminaaltöö praktikutele ja asjahuvilistele).
Esialgsete sihtrühmadena näeme vanglaametnikke, kriminaalhooldajaid, ohvriabitöötajaid ning kuriteoennetuses tegutsevaid koguduste ja mittetulundusühingute juhte ning nende abilisi.
Rehabilitatsioon riskirühmadesse kuuluvatele inimestele: kinnipeetavad,
kriminaalhooldusalused, riskilapsed ja –noored, kuriteoohvrid, kinnipidamiskohtadest
vabanenud, sotsiaalsetes konfliktides osalenud.
Avalikud suhted, sh publikatsioonid, etendused, foorumid, konverentsid, seminarid, audio- ja videomaterjalid.

Valdkonnad

Karistusõigus (RÕ osakaalu suurendamine).
Integratsioon (riskirühmadesse või vähemustesse kuuluvate inimeste kaasamine).
Regionaalne areng (RÕ vald, linna või regioon).
Kriminaalpreventsioon ja sotsiaalne rehabilitatsioon.

Sotsiaalse Rehabilitatsiooni ja Kriminaalpreventsiooni Instituudi visioon.

Inimlike inimeste inimlik – terve, moraalne ja turvaline – ühiskond, kus kodanikualgatusel, usulistel- ja muudel vabaühendustel on oluline koht kogukondade integreerijana ning vaimse tervise edendajana.