Põhikiri

PREAMBULA

Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi (BKI) põhikiri on vastu võetud 01. detsembril 1999.a. ning seda on muudetud üldkoosoleku otsusega 15.02.2016.

I ÜLDSÄTTED

1.1. Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis arendab restoratiivse õiguse põhimõtetest lähtuvalt kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teooriat ja praktikat. BKI on valitsusväline ja sõltumatu mittetulundusühing.

1.2. Mittetulundusühingu ametlik nimi on Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut. Lühendina on kasutusel nimi Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut (edaspidi BKI).

1.3. BKI asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.4. BKI majandusaasta on kalendriaasta.

1.5. BKI teeb koostööd riiklike ja ühiskondlike asutuste, seltside ja üksikisikutega, samuti rahvusvaheliste kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooniga tegelevate organisatsioonidega. BKI eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine.

1.6. BKI võib vastavalt seadusele välja anda stipendiume ning tegeleda koolitustegevusega.

1.7. Oma tegevuses juhindub BKI Eesti põhiseadusest ja teistest seadustest, rahvusvahelistest lepingutest ning käesolevast põhikirjast.

1.8. BKI on asutatud tähtajatult.

II EESMÄRGID

2.1. BKI eesmärgiks on terve ja turvaline ühiskond, kus on loodud eeldused toimetulekuks ka piiratud võimalustega inimestele. Eesmärgist tulenevateks tegevusteks on:

1) ennetada kuritegevust sotsiaalse arendustöö kaudu Balti riikides, pakkudes tugiisikuteenust vanglast, arestimajast ja narkorehabilitatsioonikeskustest vabaneajatele;

2) edendada ja tutvustada restoratiivse õiguse põhimõtteid ning praktikaid, korraldades erinevaid seminare, konverentse, sh rahvusvahelisi;

3) võimaldada kiiret, kohast, õiglast ja humaanset sotsiaalset rehabiliteerimist vastavate sotsiaalprogrammide väljatöötamise kaudu;

4) jälgida kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni olukorda Balti riikides ja maailmas;

5) koguda ja edastada rahvusvahelist teavet restoratiivse õiguse, kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni alal;

6) anda teavet ja ekspertabi restoratiivse õiguse, kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni alal;

7) koostada õppematerjale, teostada ja korraldada eesmärkidele vastavat koolitust tõstes sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistide pädevust;

8) edendada vaimset tervist, pakkudes lapsehoiu- ja nõustamisteenust puuetega lastele;

9) kasvatada hoolivust, sallivust ja empaatiat juba lapseeas, pakkudes lapsehoiuteenust;

10) tegutseda oma tegevusvaldkonnas Balti riikide poliitikate ja praktikate vastavusse viimiseks rahvusvahelistele standarditele;

11) osutada transporditeenust nii puuetega inimestele, kui ka teistele, kes seda vajavad;

12) pakkuda majutus- ja ruumide rendi teenust;

13) anda toidu- ja riideabi abivajajatele.

2.2. Oma põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks koostab ja avaldab BKI aruandeid ja üksikprobleemide käsitlusi kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni olukorrast Balti riikides ja mujal nii omal algatusel kui tellimustööna.

III LIIKMETE VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. BKI liikmeiks on asutajaliikmed ja hiljem vastu võetud liikmed.

Liikmeks saamine eeldab pädevust kriminaalpreventsiooni ja/või sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkondades ning BKI põhikirjalise missiooni tunnistamist.

3.2. BKI juhatus võtab liikmeks vastu sellekohase avalduse alusel isiku, kes tunnistab BKI põhikirja ja soovib osaleda BKI tegevuses.

BKI juhatus võib liikmeks vastuvõtmisest keelduda, millise otsusega mittenõustumisel otsustab liikme vastuvõtmise BKI üldkoosolek käesoleva põhikirja p. 4.5. alusel.

3.3. BKI liikmeskonnast väljaastumine toimub kirjaliku avalduse alusel ning kuulub kinnitamisele juhatuses.

3.4. BKI liikmeil on õigus:

1) osaleda vastavalt põhikirjale BKI tegevuses;

2) olla valitud BKI juhtorganeisse;

3) esitada ettepanekuid ja arupärimisi BKI tegevuse kohta;

3.5. BKI liikmeil on kohustus:

1) järgida põhikirja ja BKI juhtorganite otsuseid:

2) aidata kaasa BKI eesmärkide elluviimisele.

3.6. Põhikirja nõuete rikkumise korral võidakse BKI liige liikmelisusest välja arvata juhatuse otsusega, millega mittenõustumisel otsustab liikme väljaarvamise BKI üldkoosolek käesoleva põhikirja p. 4.5. alusel

IV STRUKTUUR JA JUHTIMINE

4.1. BKI organiteks on liikmete üldkoosolek, juhatus ja nõukogu.

4.2. BKI kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, mis tuleb kokku vajaduse järgi, kuid mitte harvemini, kui üks kord aastas.

Üldkoosolek juhindub oma tegevuses EV Mittetulundusühingute seadusest.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole BKPSRI liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole eeltoodus sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga.

Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust.

Üldkoosoleku ajast, kohast ja päevakorrast informeeritakse vähemalt 7 päeva enne koosolekut.

4.3. BKI üldkoosolek:

1) võtab vastu BKI põhikirja ja teeb selles muudatusi;

2) määrab BKI juhatuse liikmed, juhataja ja revisjoni;

3) kuulab ära juhatuse ja revisjoni aruanded ning teeb nende kohta otsused;

4) kinnitab BKI majandusaasta aruande;

5) vaatab läbi juhatuse otsused, mille peale on esitatud kaebusi või vastuväiteid;

6) valib nõukogu liikmed, määrates eelnevalt kindlaks tema minimaalse liikmete arvu;

7) otsustab BKI reorganiseerimise või lõpetamise;

8) arutab vajadusel muid BKI tegevust puudutavaid küsimusi ja annab nende kohta juhatusele suuniseid.

Üldkoosoleku otsused võetakse vastu kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud BKI liikmetest. Põhikirja vastuvõtmise ja selles muudatuste tegemine; BKI reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine toimub kahe kolmandiku kohalolevate liikmete häälteenamusega.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumise vahepealsel perioodil juhib BKI tööd juhatus eesotsas esimehega.

1) Juhatuse liikmeid on üks kuni kolm;

2) Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

4.5. BKI juhatuse pädevusse kuulub:

1) BKI esmatähtsate vajaduste ning jooksvate töösuundade määramine;

2) küsimused BKI vahendite kulutamisest, töö- ja kodukorrast;

3) BKI tegevusaruande, tööplaani, eelarve kinnitamine ja raamatupidamise aastaaruande koostamine;

4) BKI üldkoosoleku kokkukutsumine;

5) BKI peasekretäri ametissenimetamine, töörühmade, komisjonide ja teiste allüksuste moodustamine;

6) muud BKI tegevusega seonduvad küsimused.

4.6. Juhatus koguneb regulaarselt, kuid mitte harvemini kui kord kolme kuu jooksul.

1) Juhatuse koosoleku päevakorrast informeeritakse eelnevalt.

2) Juhatuse koosolekud protokollitakse, eriarvamused otsuste kohta kantakse protokolli.

3) Juhatus on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

4) Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5) Juhatuse liikmeil on õigus BKI-d esindada.

6) Juhatus teavitab koosolekutest nõukogu ja juhindub oma tegevuses nõukogu soovitustest.

4.7. Juhatuse koosolekute ettevalmistamist suunab ja juhatab esimees. Esimehe äraolekul asendab teda üks juhatuse liikmetest.

4.8. BKI eesmärkide elluviimiseks võib üldkoosolek valida neljaks aastaks nõukogu ja moodustada komisjone ja teisi allüksusi, mis ühendavad instituuti muude tema tegevusvaldkondadega seotud asutuste ja organisatsioonidega, esitavad uusi projekte ning jälgivad kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni olukorda oma tegevusvaldkondades.

4.9. Nõukogu valib endale juhataja ja koguneb vajaduse järgi. Nõukogu võib koopteerida liikmeid lisaks üldkoosolekul valituile. Nõukogu otsustel on soovituslik iseloom.

4.10. Üldkoosoleku poolt määratud revisjon kontrollib BKI finantsmajanduslikku tegevust ja esitab vastava aruande BKI üldkoosolekule. Revisjoni volitused kehtivad järgmise üldkoosolekuni.

4.11. BKI igapäevast tööd juhib peasekretär.

Peasekretär korraldab BKI igapäevast tööd vastavalt põhikirjalistele eesmärkidele ja juhatuse otsustele.

Peasekretär sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega, korraldab teabe levitamist BKI põhikirjas ettenähtud eesmärkide täitmise huvides, koostab eelarve eelnõu, korraldab raamatupidamist ja võtab tööle spetsialiste ja tehnilisi töötajaid.

V VARAD JA VAHENDID

5.1. BKI tegevuse majandusliku aluse moodustavad:

1) juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlikud annetused;

2) tulud p. 2.1. ja 2.2. nimetatud publikatsioonidest;

3) tulud lepingulistest ja muudest tellimustöödest BKI tegevusvaldkonnas;

4) tulud BKI tegevusega seotud meenete müügist:

5) tulud põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

6) tulud muudest seadustes ettenähtud sissetulekuallikatest.

5.2. BKI võib korraldada heategevaid korjandusi ja teisi tuluüritusi.

5.3. BKI võib moodustada sihtotstarbelisi fonde, millest tehakse rahalisi väljamakseid seoses BKI põhikirjalise tegevusega.

5.4. BKI peab raamatupidamist ning maksab makse riigi seadustes ettenähtud korras.

5.5. BKI vahendite kulutamine toimub juhatuse poolt kinnitatud eelarve ja lisanduvate sihtotstarbeliste lepingute alusel. Kuludokumendid allkirjastavad juhatuse liige või peasekretär ja raamatupidaja.

VI REORGANISEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

6.1. BKI ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

6.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.