Tugiteenused puudega lapsele

Tugiisikuteenus:

Teenuse sisuks on lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul. Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Tugiisik võib vajadusel olla ka lapsele saatjaks. Tugiisik abistab ja motiveerib last õppimisel ning aitab suhelda nii perekonnaliikmetega kui ka isikutega väljaspool kodu. Tulenevalt lapse east ja arengulisest võimekusest võib tugiisik olla lapsele teabe vahendaja

asjaajamistes, abistaja õppimises, toetaja vajalike suhtluskontaktide loomisel, emotsionaalse toe pakkuja, asjakohaste ja toetavate kogemuste jagaja, igapäevatoimingutes juhendada jms. Tugiisikuteenust korraldatakse igale lapsele individuaalselt. Tugiisiku töö sisu, ülesanded ja korraldus on lapse vajadustest sõltuvalt erinev.

 

Lapsehoiuteenus:

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav Teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Lapsehoidja on inimene, kes Teenuse osutamise kestel isiklikult lapsega tegeleb. Lapsehoidja töö eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut. Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist.

Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse arendamise kohta  õigusaktides nõudeid ei ole ning arendamise tase sõltub konkreetsest Teenusepakkujast ja lapsehoidjast. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist – temaga rääkimist, lugemist, mängimist.

 

Transporditeenus:

Transporditeenus on toetav teenus, mis võimaldab raske ja sügava puudega lastel kasutada ESF projektist rahastatavat tugiisiku- või lapsehoiuteenust. Projektist rahastatava transporditeenusega ei võeta üle sotsiaalhoolekande seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaalteenusena kirjeldatud sotsiaaltransporditeenust, mille eesmärk on korraldada puudega

lastele sotsiaaltransporditeenust õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 

Täpsem info projekti kohta:

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/puudega-laste-tugiteenused

BKI on projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ Harjumaa piirkonna hanke partner.

Prjojekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.