01.01.2017 jätkub PPA projekt: „Tugiisikuteenuse pakkumine arestimajades“.

Projekti raames osutatakse tugiisiku teenust narkosüütegudega seotud arestimajas olevatele kinnipeetavatele ja arestimajast vabanenutele, toetamaks nimetatud isikute sõltuvusest vabanemist ja kriminogeense käitumise vähendamist läbi nende resotsialiseerimise ühiskonda lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Tugiisiku teenus on kättesaadav üle-eestiliselt kõikides arestimajades.

Projekti sihtgruppi kuuluvad narkokuritegevusega või tarvitamisega tegelevad isikud. Tugiisiku projekti sisenetakse omaalgatuslikult või suunamisel. Suunamisel on soovituslik iseloom. Suunajateks võivad olla PPA prefektuuride talitused, arestikambrite juhid, omavalitsusüksused või valdkonna vabaühendused. Pere- või tööandja soovitusel projekti sisenemist loetakse omaalguslikuks. 

Teenust oleme osutanud 2013 aasta maikuust.

Projektijuht: Remet Rander.

Info teenuse ja projekti kohta: 5884 1084.